Зміст

Введення Перше знайомство Структура додатка Обробка запитів Основні поняття Робота з базами даних Отримання даних від користувача Відображення даних Безпека Кешування Веб-сервіси RESTful Тестування Спеціальні теми Хелпери
Для чого реклама?

Моделі

Моделі є частиною архітектури MVC. Це об’єкти, які представляють бізнес-дані, бізнес-правила та бізнес-логіку.

Ви можете створювати класи моделей шляхом розширення класу yii\base\Model або його нащадків. Базовий клас yii\base\Model підтримує багато корисних можливостей:

 • Атрибути: представляють бізнес-дані та можуть бути доступними як звичайні властивості об’єкту або як елементи масиву;
 • Мітки атрибутів: визначають мітки, які використовуються при відображенні атрибутів;
 • Масове призначення: підтримується заповнення декількох атрибутів одним кроком;
 • Правила перевірки: забезпечують ввід даних на основі оголошених правил перевірки;
 • Експортування даних: дозволяє даним моделі бути експортованими у масиви з налаштуванням форматів.

Клас Model також є базовим класом для більш розширених моделей, таких як Active Record. Будь ласка, зверніться до відповідної документації для більш детальної інформації про ці розширені моделі.

Info: Необов’язково створювати класи моделей на базі класу yii\base\Model. Однак, оскільки багато компонентів Yii побудовані так, щоб підтримувати yii\base\Model, краще використовувати його як базовий клас для моделей.

Атрибути #

Моделі представляють бізнес-дані у вигляді атрибутів. Кожний атрибут є публічно доступною властивістю моделі. Метод yii\base\Model::attributes() визначає, які атрибути має клас моделі.

Ви можете отримати доступ до атрибута як до звичайної властивості об’єкту:

$model = new \app\models\ContactForm;

// "name" - це атрибут моделі ContactForm
$model->name 'example';
echo 
$model->name;

Ви також можете отримувати доступ до атрибутів як до елементів масиву, завдяки підтримці ArrayAccess та ArrayIterator у класі yii\base\Model:

$model = new \app\models\ContactForm;

// доступ до атрибутів як до елементів масиву
$model['name'] = 'example';
echo 
$model['name'];

// перебір атрибутів
foreach ($model as $name => $value) {
    echo 
"$name$value\n";
}

Визначення атрибутів #

За замовчуванням, якщо ваш клас моделі успадкований безпосередньо від yii\base\Model, усі його не статичні публічні змінні є атрибутами. Наприклад, клас моделі ContactForm, наведений нижче, має чотири атрибути: name, email, subject і body. Модель ContactForm використовується для репрезентації вхідних даних, отриманих з HTML-форми.

namespace app\models;

use 
yii\base\Model;

class 
ContactForm extends Model
{
    public 
$name;
    public 
$email;
    public 
$subject;
    public 
$body;
}

Ви можете перевизначити метод yii\base\Model::attributes() для визначення атрибутів в інший спосіб. Метод повинен повертати імена атрибутів у моделі. Наприклад, yii\db\ActiveRecord повертає імена колонок відповідної таблиці бази даних як імена атрибутів. Також можливо знадобиться перевизначити магічні методи, такі як __get() і __set(), щоб атрибути могли бути доступними як звичайні властивості об’єкту.

Мітки атрибутів #

При відображенні значень чи при отриманні вводу для атрибутів, часто необхідно відобразити деякі написи, пов’язані з атрибутами. Наприклад, якщо атрибут має ім’я firstName, ви можете відобразити мітку First Name, яка є більш зручною для користувача при відображенні кінцевим користувачам у таких місцях як поля форми чи повідомлення про помилки.

Ви можете отримати мітку атрибуту викликом методу getAttributeLabel(). Наприклад,

$model = new \app\models\ContactForm;

// відобразить "Name"
echo $model->getAttributeLabel('name');

За замовчуванням мітки атрибутів генеруються автоматично з імен атрибутів. Генерування виконується методом generateAttributeLabel(). Він перетворить імена змінних зі стилю "camel-case" у декілька слів з першою літерою у кожному слові у верхньому регістрі. Наприклад, username стане Username, а firstName стане First Name.

Якщо ви не хочете використовувати автоматично згенеровані мітки, ви можете перевизначити generateAttributeLabel() для точного визначення міток атрибутів. Наприклад,

namespace app\models;

use 
yii\base\Model;

class 
ContactForm extends Model
{
    public 
$name;
    public 
$email;
    public 
$subject;
    public 
$body;

    public function 
attributeLabels()
    {
        return [
            
'name' => 'Your name',
            
'email' => 'Your email address',
            
'subject' => 'Subject',
            
'body' => 'Content',
        ];
    }
}

Для додатків, що підтримують декілька мов, ви можливо захочете перекласти мітки атрибутів. Це можливо зробити у методі attributeLabels() також, як показано нижче:

public function attributeLabels()
{
    return [
        
'name' => \Yii::t('app''Your name'),
        
'email' => \Yii::t('app''Your email address'),
        
'subject' => \Yii::t('app''Subject'),
        
'body' => \Yii::t('app''Content'),
    ];
}

Ви можете навіть умовно визначати мітки атрибутів. Наприклад, на основі сценарію, в якому модель використовується, ви можете повертати різні мітки для одного й того ж атрибуту.

Info: Строго кажучи, мітки атрибутів є частиною представлень. Але оголошення міток у моделях є часто дуже зручним та призводить до чистоти коду та можливості його повторного використання.

Сценарії #

Модель може бути використана у різних сценаріях. Наприклад, модель User може бути використана для збору вводу при вході користувача, але також вона може бути використана з метою реєстрації користувача. У різних сценаріях модель може використовувати різні бізнес-правила та бізнес-логіку. Наприклад, атрибут email може бути обов’язковим у процесі реєстрації користувача, але не потрібним у процесі входу користувача.

Модель використовує властивість yii\base\Model::scenario для того, щоб відслідковувати сценарій, в якому вона використовується. За замовчуванням модель підтримує тільки один сценарій іменований default. Наступний код показує два шляхи призначення сценарію моделі:

// сценарій призначено як властивість
$model = new User;
$model->scenario 'login';

// сценарій призначено через конфігурацію
$model = new User(['scenario' => 'login']);

За замовчуванням сценарії, які підтримуються моделлю, обумовлюються правилами перевірки оголошеними у моделі. Однак, ви можете змінити цю поведінку, перевизначивши метод scenarios() як показано нижче:

namespace app\models;

use 
yii\db\ActiveRecord;

class 
User extends ActiveRecord
{
    public function 
scenarios()
    {
        return [
            
'login' => ['username''password'],
            
'register' => ['username''email''password'],
        ];
    }
}

Info: У вищенаведеному та у наступних прикладах класи моделей успадковані від yii\db\ActiveRecord, тому що використання декількох сценаріїв зазвичай відбувається з класами Active Record.

Метод scenarios() повертає масив, ключами якого є імена сценаріїв, а значеннями - відповідні активні атрибути. Активні атрибути можуть бути масово призначеними та підлягають перевірці. У вищенаведеному прикладі, атрибути username і password є активними у сценарії login; в той час як у сценарії register, також активним є атрибут email разом з username і password.

Стандартна реалізація методу scenarios() повертає усі сценарії, знайдені у правилах перевірки, оголошених методом rules(). При перевизначенні методу scenarios(), якщо ви хочете ввести нові сценарії на додачу до тих сценаріїв, необхідно написати код подібний до наступного:

namespace app\models;

use 
yii\db\ActiveRecord;

class 
User extends ActiveRecord
{
    public function 
scenarios()
    {
        
$scenarios parent::scenarios();
        
$scenarios['login'] = ['username''password'];
        
$scenarios['register'] = ['username''email''password'];
        return 
$scenarios;
    }
}

Можливості сценаріїв в основному використовуються при перевірці та масовому призначенні атрибутів. Однак, ви можете використовувати їх для інших цілей. Наприклад, ви можете оголошувати мітки атрибутів по-різному, в залежності від поточного сценарію.

Правила перевірки #

Дані для моделі, які отримуються від кінцевих користувачів, повинні пройти перевірку, щоб пересвідчитись, що вони задовольняють певні правила (названі правилами перевірки, також відомі як бізнес-правила). Наприклад, дано модель ContactForm, ви, можливо, хочете пересвідчитись, що всі атрибути заповнені та атрибут email містить коректну адресу електронної пошти. Якщо значення для деяких атрибутів не задовольняють відповідні бізнес-правила, то будуть відображенні належні повідомлення про помилки, щоб допомогти користувачу виправити їх.

Ви можете викликати validate() для перевірки отриманих даних. Даний метод використає правила перевірки, оголошені у rules(), для перевірки кожного необхідного атрибуту. При відсутності помилок він поверне true. В іншому випадку, він збереже помилки у властивості yii\base\Model::errors та поверне false. Наприклад:

$model = new \app\models\ContactForm;

// заповнення атрибутів моделі даними від користувача
$model->attributes = \Yii::$app->request->post('ContactForm');

if (
$model->validate()) {
    
// усі дані є коректними
} else {
    
// невдала перевірка: $errors - масив, що містить повідомлення про помилки
    
$errors $model->errors;
}

Для оголошення правил перевірки, пов’язаних з моделлю, необхідно перевизначити метод rules(), повернувши правила, які атрибути моделі повинні задовольнити. Наступний приклад показує правила перевірки, оголошені для моделі ContactForm:

public function rules()
{
    return [
        
// атрибути name, email, subject і body є обов’язковими
        
[['name''email''subject''body'], 'required'],

        
// атрибут email повинен бути коректною адресою електронної пошти
        
['email''email'],
    ];
}

Правило може використовуватись для перевірки одного або кількох атрибутів, також атрибут може перевірятись одним або кількома правилами. Будь ласка, зверніться до розділу Перевірка вводу для більш детальної інформації про те, як оголошувати правила перевірки.

Іноді необхідно, щоб правила застосовувались лише у певних сценаріях. Для цього ви можете визначати властивість on для правила, як наведено нижче:

public function rules()
{
    return [
        
// username, email і password є обов’язковими у сценарії "register"
        
[['username''email''password'], 'required''on' => 'register'],

        
// username і password є обов’язковими у сценарії "login"
        
[['username''password'], 'required''on' => 'login'],
    ];
}

Якщо ви не визначите властивість on, то правило буде застосоване у всіх сценаріях. Правило називається активним правилом, якщо воно може бути застосоване у поточному сценарії.

Атрибут буде перевірятись тоді й лише тоді, якщо він є активним атрибутом, оголошеним у scenarios() і пов’язаний з одним або кількома активними правилами, оголошеними у rules().

Масове призначення #

Масове призначення - це зручний спосіб заповнення моделі даними, введеними користувачем, використовуючи один рядок коду. Атрибути моделі заповнюються шляхом призначення вхідних даних безпосередньо властивості yii\base\Model::$attributes. Наступні два приклади коду є еквівалентними, обидва намагаються призначити дані з форми, представлені кінцевими користувачами, атрибутам моделі ContactForm. Явно, що перший приклад, який використовує масове призначення, є набагато чистішим й менш схильним до помилок, ніж другий:

$model = new \app\models\ContactForm;
$model->attributes = \Yii::$app->request->post('ContactForm');
$model = new \app\models\ContactForm;
$data = \Yii::$app->request->post('ContactForm', []);
$model->name = isset($data['name']) ? $data['name'] : null;
$model->email = isset($data['email']) ? $data['email'] : null;
$model->subject = isset($data['subject']) ? $data['subject'] : null;
$model->body = isset($data['body']) ? $data['body'] : null;

Безпечні атрибути #

Масові призначення застосовуються лише до, так званих безпечних атрибутів, які є атрибутами, що перелічені у yii\base\Model::scenarios() для поточного сценарію моделі. Наприклад, якщо модель User має нижченаведене оголошення сценарію, потім, коли поточним сценарієм буде login, лише username і password можуть бути масово призначеними. Усі інші атрибути будуть проігноровані.

public function scenarios()
{
    return [
        
'login' => ['username''password'],
        
'register' => ['username''email''password'],
    ];
}

Info: Причиною того, що масове призначення застосовується лише для безпечних атрибутів є необхідність контролювати те, які атрибути можуть змінюватись даними від кінцевого користувача. Наприклад, якщо модель User має атрибут permission, який визначає дозволи призначені користувачу, то необхідно бути впевненим, що цей атрибут може змінюватись лише адміністраторами через back-end інтерфейс.

Стандартна реалізація методу scenarios() повертає усі сценарії та атрибути, знайдені у rules(), якщо ви не перевизначили цей метод. Це означає, що атрибут є безпечним, поки знаходиться в одному із активних правил перевірки.

З цієї причини, надається спеціальний валідатор з псевдонімом safe, що дозволяє оголошувати атрибут безпечним без фактичної його перевірки. Наприклад, наступне правило оголошує обидва атрибути title і description безпечними:

public function rules()
{
    return [
        [[
'title''description'], 'safe'],
    ];
}

Небезпечні атрибути #

Як описано вище, метод yii\base\Model::scenarios() слугує двом цілям: вирішенню, які атрибути повинні бути перевірені, і вирішенню, які атрибути є безпечними. У деяких рідких випадках, існує необхідність перевірити атрибут, але не позначати його безпечним. Цього можна досягнути за допомогою префіксу знак оклику ! у імені атрибуту при його оголошені в scenarios(), як у атрибута secret в наведеному прикладі:

public function scenarios()
{
    return [
        
'login' => ['username''password''!secret'],
    ];
}

Коли модель буде присутня у сценарії login, усі три атрибути будуть перевірені. Однак, лише атрибути username і password можуть бути масово призначеними. Для призначення атрибуту secret вхідного значення необхідно зробити це явно, як наведено нижче:

$model->secret $secret;

Експортування даних #

Часто існує потреба експортувати моделі у різні формати. Наприклад, може виникнути необхідність в перетворенні набору моделей у формат JSON або Excel. Процес експортування може бути розділений на два незалежні кроки. Першим кроком, моделі перетворюються у масиви; другим кроком, масиви перетворюються у відповідні формати. Ви можете зосередитись лише на першому кроці, оскільки другий крок можна виконати за допомогою загальних форматтерів даних, одним з яких є yii\web\JsonResponseFormatter.

Найпростіший спосіб перетворення моделі у масив - це використання властивості yii\base\Model::$attributes. Наприклад:

$post = \app\models\Post::findOne(100);
$array $post->attributes;

За замовчуванням властивість yii\base\Model::$attributes поверне значення усіх атрибутів, оголошених у yii\base\Model::attributes().

Більш гнучкий та потужний спосіб перетворення моделі в масив - використання методу yii\base\Model::toArray(). Його типова поведінка така ж як у yii\base\Model::$attributes. Однак, він дозволяє обирати, які елементи даних, що називаються полями, включати до масиву та як вони повинні бути форматовані. Насправді, це стандартний спосіб експортування моделей при розробці веб-сервісів RESTful, як описано у розділі Форматування відповіді.

Поля #

Поле - це просто іменований елемент у масиві, отриманому через виклик методу yii\base\Model::toArray() моделі.

За замовчуванням імена полів є еквівалентними іменам атрибутів. Однак, можливо змінити цю поведінку за допомогою перевизначення методів fields() і/або extraFields(). Обидва методи повинні повертати перелік визначень полів. Поля, визначені у fields() є полями за замовчуванням, це означає, що toArray() повертатиме ці поля за замовчуванням. Метод extraFields() визначає додатково доступні поля, які також можуть бути повернутими через toArray(), якщо будуть зазначені у параметрі $expand. Наприклад, наступний код буде повертати усі поля, визначені у fields(), а також поля prettyName і fullAddress, якщо вони визначені у extraFields():

$array $model->toArray([], ['prettyName''fullAddress']);

Ви можете перевизначити fields(), щоб додати, видалити, перейменувати або перевизначити поля. Значенням, яке повертатиме fields(), повинен бути масив. Ключами масиву є імена полів, а значеннями масиву - відповідні визначення полів, які можуть бути або іменами властивостей/атрибутів, або анонімними функціями, що повертають відповідні значення полів. В окремому випадку, коли ім’я поля збігається з ім’ям його атрибуту, ви можете пропустити ключ масиву. Наприклад:

// точний перелік кожного поля найкраще використовувати тоді, коли ви хочете бути впевненим, що зміни
// у вашій таблиці БД або у атрибутах моделі не викликають змін ваших полів (для збереження зворотної сумісності API)
public function fields()
{
    return [
        
// ім’я поля збігається з ім’ям атрибуту
        
'id',

        
// ім’я поля - "email", ім’я відповідного атрибуту - "email_address"
        
'email' => 'email_address',

        
// ім’я поля - "name", його значення визначене за допомогою анонімної PHP-функції
        
'name' => function () {
            return 
$this->first_name ' ' $this->last_name;
        },
    ];
}

// відфільтровування деяких полів найкраще використовувати тоді, коли ви хочете
// успадкувати батьківську реалізацію та виключити деякі "чутливі" поля
public function fields()
{
    
$fields parent::fields();

    
// вилучити поля, які містять конфіденційну інформацію
    
unset($fields['auth_key'], $fields['password_hash'], $fields['password_reset_token']);

    return 
$fields;
}

Warning: Оскільки за замовчуванням усі атрибути моделі будуть включені до масиву, що експортується, ви повинні перевірити ваші дані, щоб бути впевненим, що вони не містять конфіденційної інформації. Якщо ж така інформація присутня, вам потрібно перевизначити метод fields() та відфільтрувати її. У вищенаведеному прикладі були відфільтровані поля auth_key, password_hash і password_reset_token.

Кращі практики #

Моделі є центральним місцем репрезентації бізнес-даних, бізнес-правил і бізнес-логіки. Вони часто потребують повторного використання у різних місцях. В добре організованому додатку моделі зазвичай набагато більші, ніж контролери.

В цілому, моделі

 • можуть містити атрибути для репрезентації бізнес-даних;
 • можуть містити правила перевірки для забезпечення коректності та цілісності даних;
 • можуть містити методи, які реалізують бізнес-логіку;
 • НЕ повинні безпосередньо отримувати доступ до запиту, сесії або будь-яких інших даних середовища. Ці дані повинні бути введені у моделі за допомогою контролерів;
 • повинні уникати вкладеного HTML- або іншого презентаційного коду - це краще робити у представленнях;
 • мають уникати завеликої кількості сценаріїв в одній моделі.

Як правило, ви можете враховувати останню рекомендацію, з наведених вище, тоді, коли розробляєте великі складні системи. У цих системах моделі можуть бути дуже великими, оскільки вони використовуються у багатьох місцях й тому можуть містити багато наборів правил і бізнес-логіки. Це часто перетворюється у кошмар під час супроводу коду моделі, через те, що невелика зміна коду може зачіпати декілька різних місць. Щоб полегшити супровід коду моделі, вам необхідно дотримуватися наступної стратегії:

 • Визначити набір базових класів моделей, які є спільними для різних додатків або модулів. Ці класи моделей повинні містити мінімальний набір правил та логіки, які є загальними для усіх додатків та модулів, які їх використовують.
 • У кожному додатку або модулі, який використовує модель, визначити конкретний клас моделі, що розширює відповідний базовий клас моделі. Конкретні класи моделей повинні містити правила та логіку, які є специфічними для додатка чи модуля.

Наприклад, у розширеному шаблоні проекту, ви можете визначати базовий клас моделі common\models\Post. Потім для front-end додатку ви визначаєте та використовуєте конкретний клас моделі frontend\models\Post, який розширює клас common\models\Post. Аналогічно для back-end додатку, ви визначаєте backend\models\Post. Подібна стратегія дає вам впевненість в тому, що код у frontend\models\Post є специфічним тільки для front-end додатку, та якщо ви внесете будь-які зміни до нього, то не має потреби турбуватись, що зміни можуть порушити back-end додаток.


Для чого реклама?